Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2014

PHỤ NỮ TRÍ THỨC VỚI XU HƯỚNG HỘI NHẬP Ở VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX *

Hình ảnh
                                                                                     ĐẶNG THỊ VÂN CHI Từ cuối thế kỷ 19, Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Những chính sách của Pháp về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm đầu thế kỷ XX đã đưa đến những thay đổi lớn trong xã hội Việt Nam và đặt dân tộc Việt Nam trước những thử thách mới: Đó là quá trình nhận thức thế giới, tìm tòi con đường để tồn tại như một quốc gia độc lập, quá trình hội nhập để phát triển.      Phụ nữ Việt Nam, do nhiều yếu tố, đã có một vị trí khá quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mặc dù đã có khá nhiều công trình nghiên cứu tìm hiểu về những đóng góp của phụ nữ, nhưng hầu như lại thiếu vắng những nghiên cứu đi sâu tìm hiểu vai trò của tầng lớp nữ trí thức trước xu hướng hội nhập ở Việt Nam những năm nửa đầu thế kỷ XX, một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của người phụ nữ- những người chiếm một nửa xã hội.           Qua các nguồn tư liệu lưu trữ, tư liệ…