Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2012

Văn hóa và không gian: Tiếp cận nhân học

                                                               Waltraud Kokot (Paper presented at the Swiss Graduate Programme in Ethnology/Anthropology)
Đặng Thị Vân Chi dịch

     Trong số các khái niệm quan trọng trong nhân học, khái niệm "không gian" giữ một vị trí nổi bật. Thoạt nhìn, quan hệ giữa "văn hóa" và "không gian" có vẻ như khá rõ ràng: những quan hệ không gian là một biến số chính ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của con người, trong khichiến lược về phương pháp chủ yếu trong nhân học liên quan chặt chẽ tới những ranh giới về không gian của “lĩnh vực hoạt động". Tuy nhiên, trong thập niên trước mối quan hệ giữa nhân học và "không gian" đã ngày càng trở nên khó chịu.Bắt đầu với một sự phê phán về khái niệm giới hạn không gian của văn hóa và lĩnh vực hoạt động, khái niệm không gian cũng đã đươc thảo luận. Kết quả có được từ cuộc tranh luận này, chúng ta còn lại một tập hợp rời rạc cáccụm từ và những  câu ẩn dụ đề cập đến các khía c…