Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2012

Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam trước năm 1945*

Hình ảnh
 Đặng Thị Vân Chi
 (Nội dung cơ bản đã được đăng trong Kỷ yếu HT quốc tế lần thứ 3 .Việt Nam  hội nhập và phát triển, từ tr394 -4I5. )  Phụ nữ Việt Nam do nhưng điều kiện tự nhiên và xã hội đặc biệt đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước trong lịch sử của dân tộc. Những đóng góp quan trọng của phụ nữ đã góp phần tạo nên vị thế của họ trong gia đình và xã hội. Lịch sử cũng đã từng ghi lại những chiến công hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo, đặc biệt từ thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn đã khiến cho phụ nữ luôn là một vấn đề của xã hội.

Từ đầu thế kỷ XX, dưới ảnh hưởng của chương trình khai thác thuộc địa của Pháp và ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng dân chủ Phương Tây, phong trào nữ quyền thế giới, ở Việt Nam đã dần dần xuất hiện vấn đề phụ nữ bên cạnh các vấn đề xã hội khác. Cùng với những thay đổi về các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá... trong xã hội Việt Nam,  phụ nữ ngày càng trở thàn…