Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2016

Văn hóa họ tộc

GS.TS Trần Ngọc Vương
Văn hóa họ tộc – một vấn đề văn hóa có tầm quan trọng chiến lược chưa được đánh giá và quan tâm tới mức cần thiết
1. Đổi mới hay phục hồi, và phục hồi như thế nào?
Lo lắng trước xu thế mới bắt buộc là phải hộp nhập, mà một khi “ mong muốn là bạn của tất cả các nước, các dân tộc” thì sẽ xuất hiện nguy cơ trả giá bằng việc đánh mất bản sắc, đánh mất đặc trưng của “ văn hóa dân tộc”, vài chục năm nay hàng loạt những hình thức quan hệ và sinh hoạt văn hóa – mà trước đó từng được chỉ định đích danh là những thứ cần “ đào sâu chôn chặt”, bởi đã bị xếp vào hàng những tàn dư độc hại của một quá khứ “ phong kiến đế quốc thực dân” – đã từ dần dà đến ồ ạt được phục hồi.Khắp nơi và trên mọi phạm vi, những thứ được làm sống lại ấy gây ra ở người quan sát văn hóa ấn tượng không phải chỉ về một cuộc phục hưng, phục sinh những giá trị, mà còn là việc đang chứng kiến một cảnh tượng làm lấy được, thiếu những lý lẽ tối thiểu nên thành xô bồ, đầy tính hài kịch.
Vẫn biết rằng văn hóa rố…