Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2012

Đại hội lần thứ hai: Hiệp hội Châu Á các nhà sử học thế giới (AAWH)

The Second Congress: Asian Association of World Historians (AAWH)* 


Hôm nay ngày 27/4/20I2, Đại hội lần thứ hai Hiệp hội châu Á các nhà Sử học thế giới được tổ chức tại Viện Lịch sử thế giới và Lịch sử toàn cầu Đại học Nữ Ewha, Seoul Hàn Quốc (The Institute of World and Global History, Ewha Womans University ). Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27-29/4. Dưới đây là chương trình chi tiết.**
Friday, April 27th   09:00-10:30     Registration    10:30-11:00        Opening Ceremony      11:00-12:00        Keynote Address I (Professor Tae-jin YI)    Lunch    12:00 p.m. - 1:30 p.m. 


SESSION A.     4/27/2012, 1:30 p.m. – 4:00 p.m.     ▶A1.    Thinking for the 21st Century: Big History as a First Year Experience  - Organizer/ Chair: Mojgan BEHMAND (Dominican University of California, USA)  (1) Mojgan BEHMAND (Dominican University of California, USA):“Envisioning and Creating an Inclusive Big History-Based First Year Experience”    (2) Cynthia BROWN (Dominican University of California, USA…

XU HƯỚNG HỘI NHẬP TAM GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII

Nguyễn Kim Sơn[1]
Một số từ  then chốt dùng trong bài viết:
Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, trong đó thừa nhận Nho giáo với tư cách một tôn giáo đặc biệt. Trong bài viết có chỗ dùng Nho gia  tương ứng với Nho giáo.
Hội  nhập Tam giáo: Người viết không dùng Tam giáo đồng nguyên, mà sử dụng thuật ngữ Hội nhập Tam giáo. Từ trước tới nay nhiều người dùngTam giáo đồng nguyên để chỉ  cái chung, cái không mâu thuẫn, cái hòa hợp của Tam giáo  từ góc độ giải thích nguồn gốc, giống nhau về mục đích và xuất phát điểm. Hội nhập Tam giáo chỉ tính khuynh hướng của  vận động, sự điều chỉnh tư tưởng của Nho, Phật, Đạo diễn ra ở một thời điểm cụ thể, có chủ thể và mục đích xác định.
Bản vị: Vị trí nền tảng, cốt lõi, chủ đạo.
Tịnh hành: Cùng chấp nhận và vận hành không bài trừ lẫn nhau.
Bài viết này bàn về hội nhập tam giáo nhưng góc nhìn hạn định trong phạm vi các hoạt động tư tưởng của nhà nho, coi hội nhập Tam giáo  như một biến thiên của Nho học, điều chỉnh của Nho học mà chưa bao quát các…